آقای پروفسور علی اکبر ایزدی فرد

Prof. Ali Akbar Ezadifard

دکترای فقه و حقوق اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241602)

17
95

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی