دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

Sociology of Social Institutions

گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران در راستای تلاش برای ایجاد زمینه های مناسب تولید دانش در حیطه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، کمک به امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت های مربوط به نهادهای اجتماعی در جامعه و کمک به ارتقای سطح دانش و تحلیل جامعه شناختی اندیشمندان، محققان، دانشجویان، کارشناسان و علاقه مندان به جامعه شناسی نهادهای اجتماعی.، دو فصلنامه ای را با عنوان جامعه شناسی نهادهای اجتماعی با  کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می نماید. این دو فصلنامه نشریه ای علمی است که در نظر دارد به انتشار مقالات نظری و تجربی معطوف به جامعه شناسی نهادهای اجتماعی بپردازد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات