آقای دکتر مسعود عالمی نیسی

Dr. Masood AlamiNeisi

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378214)

13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی