آقای دکتر مجید موحد مجد

Dr. Majid Movahed Majd

استاد دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382591)

1
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی