مقالات دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، دوره 6، شماره 13