آقای دکتر علی محمد قدسی

Dr. Alimohammad Ghodsi

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407259)

1
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی