آقای دکتر جعفر هزارجریبی

Dr. Jafar Hezarjaribi

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182039)

2
67
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی