آقای دکتر اردشیر انتظاری

Dr. Ardeshir Entezari

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306880)

13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی