آقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی

Dr. AliAkbar Taj Mazinani

دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181567)

22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی