فصلنامه علوم اجتماعی

Social Sciences

نشریه فصلنامه علوم اجتماعی از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

به‌ موجب‌ نامه شماره ۴۸۶۹/۳ مورخ‌ ۸۶.۶.۱۲ کمیسیون‌ بررسی‌ نشریات‌ علمی ‌کشور وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ فصلنامه‌ علوم‌ اجتماعی‌ دانشگاه‌ علامه ‌طباطبائی‌ درجه‌ علمی ‌ پژوهشی‌ اعطاء شده‌ است‌.

هدف عمده نشریه فصلنامه علوم اجتماعی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با علوم اجتماعی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • مطالعات اجتماعی
  • نیازها و امنیت اجتماعی
  • پژوهش های اجتماعی-فرهنگی
  • هویت اجتماعی
  • سیاست و ساختار اجتماعی
  • اقتصاد و اجتماع
  • مطالعات جمعیتی