آقای دکتر محمدباقر بهشتی

Dr. Mohammad Baqir Beheshti

استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178552)

6
22
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی