آقای دکتر محمدعلی متفکر آزاد

Dr. mohammadali motafakerazad

استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183460)

6
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی