خانم مریم متفکرآزاد

Maryam Motafakker azad

مربی گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (436372)

5
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی