آقای دکتر محمد خزایی

Dr. Mohammad Khazaie

استاد گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176683)

8
52
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی