مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی

Journal of Fine Arts:Visual Arts

هنرهای تجسمی فصلنامه ای است با رویکرد علمی که مقالات و نتایج پژوهش هایی که به شناخت و توسعه بیشتر مطالعات نظری و کاربردی در زمینه هنرهای تجسمی بویژه هنرهای اسلامی – ایرانی با تاکید بر نظری و کاربردی بودن آنها و نیز حوزه گسترده تاملات فلسفی در باب ماهیت این آثار و نقشی که هنرهای تجسمی در تعالی اندیشه ورزی در جامعه ایرانی می تواند داشته باشد را منتشر می‌کند. نشریه هنرهای زیبا از سال۱۳۷۴ آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۸۸ به صورت تخصصی به هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی تفکیک گردید.

حوزه پذیرش مقالات:هنرهای تجسمی بویژه هنرهای اسلامی – ایرانی، نقاشی، طراحی صنعتی