آقای پروفسور مهدی محمد زاده

Prof. Mehdi Mohammadzadeh

استاد گروه هنر های صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265224)

8
58
5
7
5
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی هنر در ادیان سوربن1383-1387
 • دکتری تخصصی هنر اسلامی 1383-1387
 • کارشناسی ارشد هنر و باستانشناسی اسلامی سوربن-پانتئون1382-1383
 • کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه تربیت مدرس1378-1380
 • کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر تهران1373-1377

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهداي مكه برادران (1378-1380)
 • سابقه تدریس در دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1380-1382)
 • سابقه تدریس در دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1388-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دانشکده هنرهای صناعی-دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1388-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دانشکده هنرهای تجسمی-دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1398-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1395-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی و نوآوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1399-1401)

سایر موارد

 • طراح سرفصل دکترای هنرهای اسلامی
 • موسس اولین دوره دکترای هنرهای اسلامی در ایران
 • طراح سرفصل کارشناسی ارشد نقاشی ایرانی
 • موسس دانشکده هنرهای صناعی-دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • موسس دانشکده هنرهای تجسمی-دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • موسس جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی و صنایع دستی (ارسیکا)