آقای دکتر محمد عباس زاده

Dr. mohammad abaszadeh

استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (273236)

27
150
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی