آقای پروفسور فرهاد بیانی

Prof. Farhad Bayani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (349291)

2
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی