مدل یابی ساختاری تاثیر تجربه زیست محیطی و نگرش زیست محیطیبر رفتار زیست محیطی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 530

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOCIAL-13-1_008

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

بررسی نوع رفتار زیست محیطی و عوامل موثر بر آن از مهم ترین موضوع های جامعه شناسی محیط زیست است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه تاثیرگذاری تجربه زیست محیطی و نگرش زیست محیطی بر رفتار زیست محیطی آن ها انجام شده است. روش پیمایش بوده و نمونه مورد بررسی از شهروندان شهر تبریز در بازه سنی 15 تا 75 سال است و به شیوه نمونه گیری خوش ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسش نامه است. اعتبار ابزار با تکنیک تحلیلی عاملی و محاسبه OMK و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شده است یافته ها حاکی از آن است که تجربه زیست محیطی شهروندان تبریزی 50/83 درصد مقیاس تعریف شده است. میانگین درصدی نمرات رفتار زیست محیطی برابر با 74/5 بوده که کمتر از میانگین درصدی نگرش زیست محیطی با مقدار 75/83 است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که متغیر نگرش زیست محیطی با ضریب 0/39 بر رفتار زیست محیطی تاثیر دارشته و متغیر تجربه زیست محیطی نیز با ضریب مسیر 0/13 بر رفتار زیست محیطی موثر است متغیر تجربه زیست محیطی نیز با ضریب مسیر 0/3 بر نگرش زیست محیطی تاثیر می گذارد بنابراین تجربه زیست محیطی با تاثیر بر نگرش زیست محیطی، به طور غیر مستقیم بر رفتار زیست محیطی با مقدار 0/117 موثر است.

کلیدواژه ها:

رفتار مسولانه زیست محیطی ، نگرش مسولان زیست محیطی ، تجربه زیست محیطی ، مدل سازی معادلات ساختار ، تبریز

نویسندگان

محمد عباس زاده

دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

لیلا علوی

دکتری جامعه شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران،

حسین بنی فاطمه

استاد جامعه شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

محمدباقر علیزاده اقدم

دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران