آقای دکتر مهدی ضرغامی

Dr. mehdi zarghami

استاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186627)

83
59
4
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی