دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی

Sociology and lifestyle management

نشریه شامل مقاله های پژوهشی اصیل (نظری و تجربی) و یادداشت های پژوهشی می باشد.

مقاله های کاربردی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

انتظار می رود مقاله های تجربی با پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند.

لازم است نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه گیری، چنان باشد که کلیات موضوع، اهمیت و جایگاه آن در مرزهای دانش و انگیزه مولفان برای پرداختن به مسئله مورد بحث به طور صریح و قابل فهم بیان شده باشد.

سبک زندگی یکی از مهمترین موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان حوزه های مختلف، بویژه جامعه شناسی  و مدیریت را به خود مشغول کرده است. با توجه به اهمیت روزافزون سبک زندگی و تاکیدات مسئولین عالی نظام و در راس آن مقام معظم رهبری، نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دانشگاه تبریز به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی، کمک به مسئله‌یابی و حل مسایل علمی و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات