مقالات دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی، دوره 3، شماره 10