خانم دکتر فاطمه عبدوی

Dr. Fatemeh Abadavi

دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400160)

32
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی