آقای دکتر یعقوب بدری آذرین

Dr. Yaghob Badriazarin

استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400159)

22
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی