آقای دکتر رضا شجیع

Dr. Reza Shajie

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185932)

29
21
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی