فصلنامه دانش مدیریت ورزشی

Sport Managment Knowledge

مدیریت ورزش یکی از مهمترین موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان حوزه های مختلف، بویژه مدیریت را به خود مشغول کرده است. با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت ورزش و تاکیدات مسئولین عالی نظام و در راس آن مقام معظم رهبری، نشریه دانش مدیریت ورزش دانشگاه تبریز به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی، کمک به مسئله‌یابی و حل مسایل علمی و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن.

نشریه شامل مقاله های پژوهشی اصیل (نظری و تجربی) و یادداشت های پژوهشی می باشد.مقاله های کاربردی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز مورد بررسی قرار می گیرند.انتظار می رود مقاله های تجربی با پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند.لازم است نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه گیری، چنان باشد که کلیات موضوع، اهمیت و جایگاه آن در مرزهای دانش و انگیزه مولفان برای پرداختن به مسئله مورد بحث به طور صریح و قابل فهم بیان شده باشد.