آقای دکتر شهرام واحدی

Dr. Shahram Vahedi

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (229007)

23
101
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی