آقای پروفسور منصور بیرامی

Prof. mansour bayrami

دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (268182)

43
169
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی