آقای دکتر رحیم بدری گرگری

Dr. Rahim Badri Gargari

استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399955)

27
111
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی