اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان نخبه ورزشی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 274

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEDP05_059

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی آموزش کارکردهایاجرایی سرد در چهار عامل: توجه،بازداری، حافظه فعال و انعطاف پذیری شناختی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نخبهورزشی پرداخته شده است. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح آزمون پیش آزمون وپس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان پسر نخبه ورزشیکلاس دهم شهر تبریز بودند و از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۳۴ نفر(۱۷ نفر در گروه آزمایش و ۱۷ نفر در گروه کنترل) انتخاب شدند و به عنوان نمونه درتحقیق مشارکت کردند. پرسشنامه های اهمال کاری سواری (۱۳۹۲) برای اندازه گیریاهمال کاری قبل و بعد از جلسات آموزشی به وسیله دانش آموزان تکمیل گردید. جلساتمداخله ای با استفاده از بسته ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد آزادفر (۱۳۹۹) در ۱۵جلسه (۹۰ دقیقه ای) برای گروه آزمایش اجرا گردید. تمرکز اصلی آموزش بر فعالیت هاییبود که باعث آگاهی، تحریک و تقویت پیوندهای عصب شناختی دانش آموزان می شد. نتیجهتحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش کارکردهایاجرایی بر کاهش اهمال کاریتحصیلی (P<۰/۰۵, F=۱۰/۱۳) دانش آموزان نخبه ورزشی در گروه آزمایش موثر بودهاست. نتایج بیانگر اهمیت و تاثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود اهمال کاری تحصیلیدانش آموزان نخبه ورزشی متوسطه دوم است.

نویسندگان

بابک بیگلری

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور تبریز

علی جلیلی شیشوان

دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

رحیم بدری گرگری

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

پویا حسن پور

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، تبریز