آقای دکتر اسکندر فتحی آذر

Dr. Eskandar Fathiazar

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (395910)

27
78
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی