بررسی رابطه کفایت اجتماعی هیجانی معلم با هیجان های منفی تحصیلی دانش آموزان شهر تبریز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 516

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PECONF05_050

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

امروزه روانشناسان تربیتی معتقدند که دانش آموزان در طی آموزش مدرسه ای نه تنها به کسب دانش و مهارت های شناختی نایل می شوند، بلکه هیجان های خوشایند و ناخوشایند مرتبط با یادگیری و پیشرفت را رشد می دهند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کفایت اجتماعی هیجانی معلم با هیجان های تحصیلی دانش آموزان شهر تبریز انجام گرفت. پژوهش به روش همبستگی انجام شد. 100 نفر از معلمان دبستان های دخترانه شهر تبریز و 500 نفر از دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی با نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هیجان های تحصیلی (پکران، 2007 ) و پرسشنامه کفایت اجتماعی هیجانی معلم (تام، – 2012 ) استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ماتریس همبستگی بین متغیرها حاکی از ارتباط منفی و معنادارهیجان های منفی اضطراب و خستگی با مولفه های روابط معلم دانش آموز و مهارت های بین فردی – معلمان بود. نتایج تحلیلی رگرسیون همزمان نشان داد که مولفه ی ارتباط معلم دانش آموز پیش بینی کننده هیجان های منفی خستگی و اضطراب تحصیلی دانش آموزان می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مولفه ی آگاهی اجتماعی پیش بینی کننده هیجان منفی خستگی دانش آموزان می باشد و نیز مولفه ی مهارت های بین فردی معلم هیجان منفی خستگی دانش آموزان را پیش بینی می کند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محبوبه عباسی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

رحیم بدری گرگری

دانشیار دانشکده روتنشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز