آقای دکتر عباس بخشی پور رودسری

Dr. Abass Bakhshi Pour Roudsari

دانشیار، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181880)

21
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی