نقش احساس تنهایی، سن و جنسیت در پیشبینی رفتارهای احتکاری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 247

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA02_040

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش احساس تنهایی، سن و جنسیت در پیشبینی رفتارهای احتکاری کارکنان دانشگاه سراسری شهر تبریز اجرا گردید. روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام کارکنان دانشگاه تبریز بود که از بین آنها تعداد ۳۵۷ نفر به شیوه خوشه ای مرحله ای طبق جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان انتخاب شدند و پس از حذف داده های پرت تعداد ۳۳۳ نمونه جهت تحلیل به نرم افزار spss۲۵ وارد شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رفتار ذخیره ای فراست- سنجه احتکار وسواسی (۲۰۰۴) و پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (۲۰۰۴) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که احساس تنهایی با ۹۵ درصد اطمینان رفتار احتکار را پیشبینی میکند؛ سن با ۹۵ درصد اطمینان رفتار احتکار را پیش بینی میکند. جنسیت با ۹۵ درصد اطمینان در پیشبینی رفتار احتکار تاثیر معناداری ندارد. پیشنهاد میگردد که جهت پیشگیری از بروز رفتارهای احتکاری با افزایش سن، روشهای غلبه بر احساس تنهایی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه ها:

رفتار احتکار ، احساس تنهایی ، سن تقویمی و جنسیت

نویسندگان

سحر ترابی زنوز

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

مجید محمودعلیلو

استاد تمام روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

عباس بخشی پور رودسری

استاد تمام روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران