آقای دکتر علیرضا فرنام

Dr. Alireza Farnam

استاد روانپزشکی، گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308327)

8
14
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی