آقای دکتر توکل آقایاری هیر

Dr. Tavakkol Aghayari Hir

دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (267362)

5
36

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی