دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

Journal of Economic and Developmental Sociology

این دوفصلنامه مقالات پژوهشی جدید در زمینه: تبیین های جامعه شناختی و مولفه های اجتماعی تاثیر گذار بر توسعه،  اقتصاد و ارائه تحلیل های جامعه شناختی در این زمینه را منتشر می کند.

 هدف از انتشار آن ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی جدیدترین دستاوردهای نظری و عملی در زمینه‌های مختلف جامعه شناسی اقتصادی و توسعه است. 

 براساس نامه شماره ۳/۱۸/۳۱۱۳۲۷ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۶ کمیسیون نشریات علمی این نشریه از شماره بهار و تابستان ۱۳۹۷ واجد امتیاز علمی پژوهشی است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات