آقای پروفسور محمود گودرزی

Prof. mahmood goodarzi

Professor of Sport Management, University of Tehran,Tehran,Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (432877)

1
10
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی