آقای دکتر محمد خبیری

Dr. Mohammad Khabiri

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183909)

27
66
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی