آقای دکتر اسداله بابایی فرد

Dr. Asadollah Babaiefard

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (413903)

33
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی