فصلنامه غرب آسیا

Quarterly Journal of West Asian Studies

فصلنامه مطالعات غرب آسیا با تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ و به شماره ثبت ۹۲۵۱۸، به صاحب امتیازی انجمن علمی ایرانی مطالعات غرب آسیا، پروانه انتشار دریافت کرده است. فصلنامه غرب آسیا زیرنظر اساتید برجسته داخلی و بین المللی اداره می شود. پس از انتشار سه شماره، این فصلنامه وارد فرآیند ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری برای دریافت رتبه علمی (علمی-پژوهشی سابق) خواهد شد.

فصلنامه غرب آسیا به دلیل تخصصی بودن، فقط در موضوعات مرتبط با سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی-امنیتی، مردم شناسی و جامعه شناسی مرتبط با کشورهای منطقه غرب آسیا پذیرای مقالات است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات