ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات علوم سیاسی و روابط بین الملل

تعداد نتایج در هر صفحه

KNOWLEDGE OF POLITICAL INTERPRETATION

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2717-1574

Mofid policy letter

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی

The Fundamental and applied Studies of the Islamic Worid

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2717-0926

Journal of politics and international relation

حوزه های تحت پوشش:حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2538-564x
شاپای الکترونیک: 2717-0551

Sacred Defense Studies and contemporary Battles

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل, تاریخ


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2538-6328
شاپای الکترونیک: 2717-1655

Quarterly Journal of Political Strategy

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 4565-2588

Quarterly Journal of South-West Asian Studies

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 5330-2676

International Media Research Letters

حوزه های تحت پوشش:حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2538-3825

Transcendent Policy

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2345-2676
شاپای الکترونیک: 2645-581

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی