آقای دکتر شهریور روستایی

Dr. Shahrivar Roostaei

استادیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177266)

24
85

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی