نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی

Urban Space and Social life

نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی از سوی دانشگاه تبریز منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط مناسب جهت تعاملات علمی میان محققان و پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث توسعه شهری و منطقه ای پایه گذاری شده است. تمام مراحل برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه تبریز پشتیبانی مالی می شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات