آقای دکتر اکبر اصغری زمانی

Dr. Akbar Asgharizamani

دانشیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177229)

49
63

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی