آقای دکتر هادی حکیمی

Dr. Hadi Hakimi

گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402298)

18
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی