آقای دکتر منوچهر فرج زاده

Dr. Manochehr Farajzadeh

استاد آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (344099)

46
74
1
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی