آقای دکتر ابوالفضل مشکینی

Dr. Abolfazl Meshkini

دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179205)

83
124
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی