آقای دکتر محسن احدنژاد روشتی

Dr. Mohsen Ahadnejad

دانشیار دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181425)

75
59
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی