آقای دکتر احمد پوراحمد

Dr. Ahmad Pour Ahmad

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176679)

96
251
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی